| by Bama | No comments

Imprezy masowe, Zabezpieczenie, Pierwsza Pomoc

Impreza masowa – jest to impreza sportowa, artystyczna lub rozrywkowa, na której liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi – nie mniej niż 1 000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy – nie mniej niż 300.

Zabezpieczenie imprezy masowej – to ogół skoordynowanych przedsięwzięć podejmowanych przez organizatora imprezy, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, wojewodę, Policję, Państwową Straż Pożarną i inne jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej, służbę zdrowia a w razie potrzeby przez inne właściwe służby i organy.

Bezpieczeństwo imprezy masowej polega na spełnieniu przez organizatora imprezy wymogów w zakresie:

– bezpieczeństwa osób obecnych na imprezie w czasie jej trwania,

– ochrony porządku publicznego,

– zabezpieczenia pod względem medycznym,

– także stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

Nie są imprezami masowymi imprezy odbywające się w:

– teatrach,
– operach,
– operetkach,
– filharmoniach,
– kinach,
– muzeach,
– bibliotekach,
– domach kultury
– galeriach sztuki

Do imprez masowych również nie możemy zaliczyć

– imprezy organizowane w placówkach oświatowych,
– imprezy sportowe organizowane wyłącznie dla sportowców niepełnosprawnych,
– imprezy organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
– imprezy rekreacyjne.

Imprezy o charakterze masowym to :
– imprezy sportowe,
– imprezy kulturalno-rozrywkowe,
– koncerty rockowe i technoparty,
– zgromadzenia i demonstracje,
– zgromadzenia religijne,
– zdarzenia okazjonalne.

Organizator imprezy masowej zapewnia:
Pomoc medyczną oraz zaplecze higieniczno-sanitarne a także drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji. Dodatkowo sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne przy zabezpieczeniu działań ratowniczo-gaśniczych. W razie potrzeby na iprezach msaowych powinno być również pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem.