| by Bama | No comments

Model „trzeciej służby” – szpitalne oddziały ratunkowe

Jednostki systemu
– szpitalne oddziały ratunkowe
– zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego

Z systemem współpracują jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, które zostały ujęte w planie.

Szpitalny oddział ratunkowy oraz jednostka organizacyjna szpitala wyspecjalizowana w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego udzielają świadczeń opieki zdrowotnej osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Szpitalny oddział ratunkowy
– Udziela świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce, udzielaniu niezbędnej pomocy lekarskiej oraz podjęciu leczenie w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,

– Udziela świadczeń zdrowotnych poszkodowanym w zdarzeniach nadzwyczajnych i katastrofach,

Szpitalny oddział ratunkowy
– Dokonuje zaopatrzenia medycznego osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz zabezpiecza ich transport do innych zakładów opieki zdrowotnej w razie konieczności leczenia specjalistycznego,
– Może posiadać w swoich strukturach zespoły ratownictwa medycznego.