| by Bama | No comments

Ratownik Wodny na Pływalni

Ratownik Wodny Pływalni – Jeden ze stopni zawodowego ratownictwa wodnego. Ratownicy wodni pływalni podlegają weryfikacji zawodowej raz na 3 lata. Jest to osoba posiadająca umiejętności i wiedzę  do przeprowadzenia akcji ratowniczej na pływalni.

Uprawnienia ratownika Wodnego Pływalni:
– Czuwa nad bezpieczeństwem osób w wodzie;
– Przeprowadza interwencje i akcje ratownicze;
– Potrafi udzielić Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy;
– Podejmuję  działania profilaktyczne i prewencyjne.

Warunki i wymagania szczegółowe dla kandydatów na Ratownika Wodnego
–  Ukończony 18 rok życia;
–  Posiadanie stopnia ratownika WOPR;
–  Ukończenie kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
– Posiadanie ważnej legitymacji członka WOPR z poświadczeniem lekarskim o zdolności do pracy w charakterze ratownika na dany rok kalendarzowy;
– Posiadanie jednego patentu lub uprawnienia przydatnego w ratownictwie wodnym;
– Udokumentowane odbycie 100 godzin stażu ratownika WOPR, w tym 50 godzin na pływalni lub parku wodnym.