| by Bama | No comments

Parametry czasu dotarcia na miejsce zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia

Podstawowe Pojęcia Mediana czasu dotarcia – w skali każdego miesiąca – jest nie większa niż 8 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 15 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców, Trzeci kwartyl czasu dotarcia – w skali każdego miesiąca – jest nie większy niż 12 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i […]

Read More
| by Bama | No comments

Akcja prowadzenia medycznych czynności ratunkowych

Akcja ratownicza rozpoczyna się w momencie przybycia zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia. Zespół ratownictwa medycznego po przybyciu na miejsce zdarzenia niezwłocznie rozpoczyna medyczne czynności ratunkowe. Zespół ratownictwa medycznego powinien przetransportować osobę w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do najbliższego, pod względem czasu dotarcia, szpitalnego oddziału ratunkowego lub do szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego lub lekarza […]

Read More
| by Bama | No comments

Zespół ratownictwa medycznego

Zespół ratownictwa medycznego – jednostka systemu, podejmująca medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych. Zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.

Read More
| by Bama | No comments

Model „trzeciej służby” – szpitalne oddziały ratunkowe

Jednostki systemu – szpitalne oddziały ratunkowe – zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego Z systemem współpracują jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, które zostały ujęte w planie. Szpitalny oddział ratunkowy oraz jednostka organizacyjna szpitala wyspecjalizowana w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego udzielają […]

Read More
| by Bama | No comments

Medycyna ratunkowa – podstawowe pojęcia

Medycyna ratunkowa – jest dyscypliną medyczną, której głównym celem jest ratowanie życia wszystkich ofiar nagłego zachorowania lub/i leczenie obrażeń, doznanych w konsekwencji urazu oraz bezpieczny transport chorych i poszkodowanych do właściwych szpitali. System Państwowe Ratownictwo Medyczne – został powołany w celu zapewnienia pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Read More